Mapa

GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA | VANDREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA |

Aktuelnosti

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE SKUPŠTINE
17.06.2015

U PRILOGU MOŽETE PREUZETI IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA I JAVNOBELEŽNIČKI ZAPIS  

GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA
20.05.2015

U skladu sa članom 23. Zakona o tržištu kapitala (“Sl. glasnik RS” br. 31/2011), Kompanija Vojput a.d. Subotica, Đure Đakovića 10, PIB: 100838460, MB: 08141711, objavljuje:
 
GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA

GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA
20.05.2015

U skladu sa članom 23. Zakona o tržištu kapitala (“Sl. glasnik RS” br. 31/2011), Kompanija Vojput a.d. Subotica, Đure Đakovića 10, PIB: 100838460, MB: 08141711, objavljuje:
 
GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA

REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA
07.05.2015

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/11, 99/11, 5/15) i člana 41. Statuta Kompanije, Odbor direktora Kompanije Vojput a.d. Subotica, Đure Đakovića 10, PIB: 100838460, mat. broj: 08141711,  dana 07.05.2015. godine, 
akcionarima Kompanije Vojput a.d. Subotica upućuje

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2014. GODINU
24.04.2015

U PRILOGU MOŽETE PREUZETI GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2014. GODINU

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI
07.05.2014

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (“Sl. glasnik RS” br. 31/11), Društvo:

 

K O M P A N I J A  V O J P U T  A. D.

 

objavljuje:

 

IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA

REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

 

koja je održana dana 30.04.2014. godine, u sali 213 Otvorenog univerziteta u Subotici, Trg cara Jovana Nenada br. 15, sa početkom u 10,00 časova, na kojoj su usvojene sledeće odluke:

ODLUKA O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
28.03.2014

Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11) Odbor direktora Kompanije Vojput a.d. Subotica, dana 27.03.2014. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU O SAZIVANJU
REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA


Redovna Skupština akcionara Kompanije Vojput a.d. Subotica saziva se za dan 30.04.2014. godine, sa početkom u 10,00 časova.
Skupština će se održati u sali 213 Otvorenog univerziteta u Subotici, ul. Trg cara Jovana Nenada br. 15.

ZAPISNIK SA VANREDNE SKUPŠTINE
09.12.2013

U PRILOGU MOŽETE PREUZETI ZAPISNIK SA VANREDNE SKUPŠTINE KOMPANIJE VOJPUT A.D. ODRŽANE 30.11.2013. GODINE

IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA VANDREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
06.12.2013

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (“Sl. glasnik RS” br. 31/11), Društvo:

 

K O M P A N I J A  V O J P U T  A. D.

 

objavljuje:

 

IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA

VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE
07.11.2013

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11) i člana 41. Statuta Kompanije, Odbor direktora Kompanije Vojput a.d. Subotica, dana 07.11.2013. godine,

 

akcionarima Kompanije Vojput a.d. Subotica upućuje

 

POZIV

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

 

Vanredna sednica Skupštine Kompanije Vojput a.d. Subotica saziva se za dan 30.11.2013. godine, sa početkom u 10,00 časova.

Skupština će se održati u sali 213 Otvorenog univerziteta u Subotici, ul. Trg cara Jovana Nenada br. 15.

IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
26.04.2013

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (“Sl. glasnik RS” br. 31/11), Društvo:

 

K O M P A N I J A  V O J P U T  A. D.

 

objavljuje:

 

IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA

REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

 

koja je održana dana 26.04.2013. godine, u sali 213 Otvorenog univerziteta u Subotici, Trg cara Jovana Nenada br. 15, sa početkom u 10,00 časova, na kojoj su usvojene sledeće odluke:

FINANSIJSKU IZVEŠTAJ ZA 2012. GODINU
26.03.2013

U PRILOGU MOŽETE PREUZETI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2012. GODINU

REDOVNA SKUPŠINA AKCIONARA
26.03.2013

 

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11) i člana 41. Statuta Kompanije, Odbor direktora Kompanije Vojput a.d. Subotica, dana 26.03.2013. godine,

 

akcionarima Kompanije Vojput a.d. Subotica upućuje

 

POZIV

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

 

Redovna Skupština akcionara Kompanije Vojput a.d. Subotica saziva se za dan 26.04.2013. godine, sa početkom u 10,00 časova.

Skupština će se održati u sali 213 Otvorenog univerziteta u Subotici, ul. Trg cara Jovana Nenada br. 15.

 

NACRT UGOVORA O PRIPAJANJU
03.12.2012

NACRT

UGOVORA O PRIPAJANJU

 

Ovaj nacrt Ugovora o Pripajanju (“Ugovor”) usaglašen je  dana 26.11.2012. godine, u Subotici, između sledećih društva:

 

Kompanija Vojvodinaput ad za izgradnju građevinskih objekata, Subotica, ul. Đure Đakovića 10, matični broj: 08141711 (u daljem tekstu: “Društvo Sticalac” i/ili “Vojput”), i

 

Kompanija Somborputevi akcionarsko društvo za puteve, Sombor, ul. Radišićeva 2, matični broj: 08046425 (u daljem tekstu: “Društvo Prenosilac” i/ili “Somborputevi”).

IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
30.10.2012

U PRILOGU MOŽETE PREUZETI IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA VANDREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE DANA 25.10.2012. GODINE

VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA
04.10.2012

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11), Odbor direktora Kompanije Vojput a.d. Subotica, dana 04.10.2012. godine, doneo je sledeću Odluku:

S A Z I V A  S E

Vanredna Skupština akcionara  

Kompanije Vojput a.d. Subotica

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2011. GODINU
27.04.2012

U PRILOGU MOŽETE PREUZETI GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2012. GODINU

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2011. GODINU
01.03.2012

U prilogu možete preuzeti Finansijski izveštaj za 2011. godinu